7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Aktualności

Aktualność dodano: 2018.11.27
Szkolenie BHP dla studentów I roku

Program szkolenia oraz test jest dostępny na platformie Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego (CKC UW) w terminie od 2 listopada 2018 r. do 8 lutego 2019 r.

Termin poprawkowy od 1 marca do 7 marca 2019 r.

Dodatkowych terminów poza wyznaczonymi nie przewiduje się.

Szkolenie zakończony się egzaminem testowym (26 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru). Test zalicza uzyskanie 14 poprawnie zaznaczonych odpowiedzi. Zaliczenie testu będzie automatycznie przesłane do systemu USOS po zakończonych turach szkolenia.

Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym zaliczenie przedmiotu "Bezpieczeństwo i higiena pracy" na innej Uczelni Wyższej lub innym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego niż obecny, będą miały przepisane zaliczenie (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015). Student o fakcie zaliczenia BHP w innej jednostce UW lub na innej uczelni powinien poinformować sekretariat ds. studenckich UCBS.

Studenci rozpoczynających naukę na studiach II stopnia, którzy mają zaliczenie ze studiów I stopnia (nie starsze niż z roku akademickiego 2014/2015) nie mają obowiązku uczestniczenia w szkoleniu BHP za pośrednictwem CKC UW.

Zaświadczenia o szkoleniach z zakresu BHP z zakładów pracy nie uprawniają do zaliczenia szkoleń BHP studentów rozpoczynających naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu szkolenia będzie możliwe w terminie od 31 sierpnia do 15 września 2019 r. Powtarzanie przedmiotu wiąże się z odpłatnością 200 PLN. Kwotę tę student wpłaca na konto bankowe UCBS:

Uniwersytet Warszawski, UCBS (403000) - studia stacjonarne I stopnia
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0000 6084 9340

W tytule należy podać:  opłata za szkolenie BHP, I rok studiów oraz nr indeksu.

Dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich UCBS do 30 sierpnia 2019 r.