7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Kim jesteśmy?

 

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) to kierunek studiów Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prowadzony przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS).

UCBS jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, która realizuje kilka celów. Głównym celem edukacyjnym jest wspólne prowadzenie z Wydziałami Współtworzącymi studiów na kierunku MSOŚ. Wydziały Współtworzące to: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji. Drugim celem edukacyjnym jest opracowywanie i przygotowywanie programu studiów drugiego stopnia w języku angielski. Zgodnie z planem studia pod nazwą "Sustainable Development" zostaną uruchomione w październiku 2019 roku. Ważnym celem UCBS jest również działalność naukowa, badawcza, informująca, popularyzatorska i koordynująca różne inicjatywy w zakresie ochrony środowiskowej.  UCBS jest centrum realizującym wspólnie z innymi ośrodkami akademickimi i edukacyjnymi projekty naukowo-badawcze i edukacyjne, a także projekty koordynujące działalność partnerów na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

UCBS podlega bezpośrednio Rektorowi UW. Funkcję Dziekana i Prodziekana ds. studenckich pełnią Dyrektor i jego Zastępca ds. studenckich, a funkcję Rady MSOŚ spełnia Rada UCBS. Bieżącą działalność administracyjną zapewniają: sekretariat ds. studenckich oraz sekretariat Dyrektora mieszczące się w budynku Wydziału Geologii UW.

Zajęcia na kierunku studiów MSOŚ prowadzone są przez nauczycieli akademickich z Wydziałów Współtworzących i pracowników naukowo-dydaktycznych UCBS. Zajęcia odbywają się w Kampusie Centralnym oraz w Kampusie na Ochocie. UCBS, poza Pracownią Komputerową, nie dysponuje własnymi salami dydaktycznymi - studenci korzystają ze stale unowocześnianej i modernizowanej infrastruktury Wydziałów Współtworzących.

Interdyscyplinarny program kształcenia z zakresu ochrony środowiska to główny atut kierunku studiów MSOŚ, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Studia II stopnia stwarzają natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty siedmiu Wydziałów Współtworzących UCBS.

Menu