7 wydziałów to 7 razy więcej możliwości

Program MOST

 
Informacje ogólne

MOST to program mobilności studentów i doktorantów wzorowany na programie zagranicznej wymiany studenckiej Erasmus adresowany do tych, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Głównym założeniem programu jest realizowanie indywidualnego programu studiów przez okres semestru lub roku akademickiego na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. Udział w Programie MOST jest bezpłatny. Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Dokąd można wyjechać?

W Programie MOST bierze udział 27 polskich szkół wyższych: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski w Katowicach,  Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Obrony Narodowej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojskowa Akademia Techniczna.

Zasady studiowania

Zasady studiowania w Programie MOST określa Regulamin Programu MOST.

Rekrutacja krok po kroku

Od 15 KWIETNIA na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST dostępna jest oferta miejsc przedstawiona przez poszczególne Uczelnie.

Do 15 MAJA w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 30 LISTOPADA w przypadku wyjazdu na semestr letni należy załóżyć konto w IRK MOST i uzupełnić w nim swoje dane. Następnie wypełniony kwestionariusz należy wydrukować, podpisać i przedstawić go Zastępcy Kierownika MSOŚ w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Do 17 MAJA w przypadku wyjazdu na semestr zimowy lub cały rok akademicki lub do 2 GRUDNIA w przypadku wyjazdu na semestr letni należy złożyć Koordynatorowi Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim zaopiniowany kwestionariusz. Koordynator sprawdzi wniosek i przekaże do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW. Zaakceptowany wniosek zostanie wprowadzony przez Koordynatora w formie PDF do systemu IRK MOST.

Decyzję o przyznaniu miejsca podejmuje UKA do 30 CZERWCA w przypadku semestru zimowego lub wyjazdu całorocznego oraz do 30 GRUDNIA w przypadku semestru letniego.

W terminie do 14 dni od ogłoszenia decyzji o kwalifikacji, do osób zakwalifikowanych do udziału w Programie, przesłane zostają pocztą tradycyjną pisma informujące o kwalifikacji. 

Zakwalifikowana/-y i co dalej?

Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do Programu MOST student sporządza "Porozumienie o programie zajęć". Szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu MOST

Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu i informacji dotyczących miejsca w akademiku.
Rezygnacja z udziału

Szczegółowa procedura rezygnacji studenta z udziału w programie opisana jest na stronie internetowej Programu MOST.

O rezygnacji należy powiadomić także Koordynatora na MSOŚ.

Zakończenie odbywania studiów

Student zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć”.

Student sporządza na zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST „Kartę okresowych osiągnięć studenta”, na której znajdą się wszystkie wybrane w uczelni przyjmującej przedmioty (wpisane wcześniej w Porozumienie o programie zajęć). Zaliczenia z przedmiotów wraz z punktami ECTS są wpisywane tylko do Karty.

Student otrzymuje Certyfikat Programu MOST.
Powrót studenta na MSOŚ

Student przedstawia Kierownikowi MSOŚ „Kartę okresowych osiągnięć studenta” oraz Certyfikat Programu MOST i na tej podstawie uzyskuje wpisy do USOSa.

Informacje dla studentów przyjeżdżających na MSOŚ

Katalog przedmiotów: usosweb.uw.edu.pl

Informacji o procedurze ubiegania się o miejsce w domu studenckim udziela mgr Elżbieta Wójcik, tel. (22) 55-40-034

Wzory dokumentów do pobrania
Zainteresowany?

Koordynatorem Programu MOST w MSOŚ UW jest mgr Paulina Borowy

Koordynator Programu MOST na UW jest mgr Natalia Furman
Biuro Spraw Studenckich
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok.20a

tel. (22) 55-24-020

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Programu MOST oraz na stronie Biura Spraw Studenckich

Menu